20 de abr. de 2021

Axudas do Concello de Pontevedra para mercar ordenadores (2)

As solicitudes de axudas poden presentarse presencialmente no Concello ou a través da súa sede electrónica.

Só pode presentarse unha solicitude por unidade de convivencia, aínda que esta pode incluír varias fillas ou fillos.

Terán prioridade nas concesións as familias con menor renda e maior puntuación nas circunstancias que recolle a convocatoria.

Poden aportarse certificados de ingresos de pensións, desemprego, Risga ou circunstancia similar, así como certificados de discapacidade ou dependencia, documentación relativa a violencia de xénero, sentencia de divorcio na que conste a custodia da descencendencia, resolución xudicial sobre acollemento ou tutela ou acreditación de monoparentalidade expedida pola Xunta de Galicia.

Documentación básica que será necesario achegar para presentar as solicitudes: DNI da persoa solicitante, libro de familia, declaración da Renda de 2019 dos membros da unidade familiar e certificado de matriculación no centro educativo no curso 2020-2021.

Os equipos informáticos obxecto de subvención (ordenadores portátiles ou de sobremesa) serán os adquiridos entre o 14 de marzo de 2020 e o 31 de decembro deste ano. As familias beneficiarias poderán cobrar por adiantado unha vez que a axuda estea concedida, precisando xustificar a compra coa factura do ordenador ou xustificante de pago antes do 31 de marzo de 2022 (e debendo devolver o importe en caso de non facelo).

Ningún comentario:

Publicar un comentario